PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

TUYÊN NGÔN Q.T.N.Q.

Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế

Được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua và công bố  theo Quyết nghị 217 A (III) ở Paris vào ngày 10 tháng 12 năm 1948.

Lời mở đầu

Xét rằng: Sự thừa nhận  rằng  tất cả mọi thành viên trong gia đình nhân loại  đều có nhân phẩm bẩm sinh cũng như những quyền bình đẳng và không thể tước đoạt được là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới.

Xét rằng: Hành vi xem thường và hành vi vi phạm nhân quyền đã dẫn đến những hành động man rợ gây phẫn nộ cho lương tâm nhân loại, và việc tiến đến một thế giới trong đó tất cả mọi người được hưởng tự do ngôn luận, tự do về thế giới quan, không còn phải sống trong  nỗi lo sợ và  sự khốn cùng phải được tuyên xưng như là ước vọng cao nhất của con người.

Xét rằng: Điều cốt yếu là nhân quyền cần phải được bảo vệ bằng nguyên tắc pháp trị, để con người không bị dồn vào thế cùng đến nỗi phải nổi dậy để chống lại bạo quyền và áp bức.

Xét rằng: Điều cốt yếu là cần phải khuyến khích  sự phát  triển của mối quan hệ thân thiện giữa các quốc gia.

Xét rằng: Trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, các dân tộc trong Liên Hiệp Quốc đã lại một lần nữa xác nhận niềm tin vào những nhân quyền căn bản, vào nhân phẩm và giá trị con người, vào những quyền bình đẳng nam nữ và cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong môi trường tự do hơn.

Xét rằng: Các quốc gia thành viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp Quốc để khuyến khích tinh thần tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và các tự do căn bản trên phạm vi toàn cầu.

Xét rằng: Sự hiểu biết chung về các nhân quyền và tự do  này  là điều tối quan trọng để có thể thực hiện đầy đủ sự cam kết trên.

Do đó, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc công bố Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế này như là chuẩn mực chung cần đạt tới của mọi dân tộc và quốc gia, nhằm giúp cho mọi cá nhân và bộ phận của xã hội luôn luôn theo sát tinh thần của Bản Tuyên Ngôn, dùng sự giảng dạy và giáo dục để cũng cố sự tôn trọng các quyền và tự do này, mặt khác, bằng những phương thức luôn được cải tiến trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế, để bảo đảm sự thừa nhận và bảo vệ những quyền và tự do này trên thực tế và trên toàn thế giới, nghĩa là, cả trong các dân tộc của những  nước thành viên lẫn trong những dân tộc sống trên phần đất thuộc chủ quyền của các quốc gia thành viên.

Ðiều 1 [Nhân phẩm; Tự do và Bình đẳng; Tình anh em]:

Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và nhân quyền. Mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trong tinh thần anh em.

Ðiều 2 [Cấm phân biệt đối xử]:

(1) Tất cả mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được  liệt kê  trong Tuyên Ngôn này mà không phải chịu bất cứ một sự phân biệt nào, chẳng hạn như về chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay  quan điểm nào khác, quốc tịch hay nguồn gốc xã hội, tài sản, dòng dõi hay địa vị gì khác.

(2) Cũng không được có sự phân biệt đối xử đối với con người dựa trên vị thế về chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hoặc của lãnh thổ mà họ đó thuộc về đó, cho dù quốc gia hay lãnh thổ này đã được độc lập hay còn bị đặt dưới sự bảo hộ, không được tự quản hay ở trong tình trạng bị hạn chế về chủ quyền.

Ðiều 3 [Quyền được sống, có tự do và an toàn]:

Tất cả mọi người đều có quyền được sống, quyền có tự do và an toàn cá nhân.

Ðiều 4 [Cấm giữ nô lệ, tôi tớ và buôn bán nô lệ]:

Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay tôi tớ. Mọi hình thức giữ và buôn bán nô lệ đều bị nghiêm cấm.

Ðiều 5 [Cấm tra tấn]:

Không ai có thể bị tra tấn hoặc bị đối xử hay bị bắt chịu hình phạt một cách dã man, vô nhân đạo hay nhục nhã.

Ðiều 6 [Quyền được công nhận tư cách pháp nhân]:

Mỗi người có quyền đòi hỏi được công nhận tư cách pháp nhân ở bất cứ nơi nào.

Ðiều 7 [Bình đẳng trước pháp luật; Được pháp luật bảo vệ như nhau; Bảo vệ trước sự phân biệt đối sử]:

Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và phải được pháp luật bảo vệ như nhau mà không phải chịu bất cứ sự phân biệt nào. Tất cả mọi người đều có quyền đòi hỏi được pháp luật bảo vệ như nhau để chống lại mọi hành vi phân biệt đối xử đi ngược với Tuyên ngôn này cũng như để chống lại mọi hành vi xúi giục dẫn đến một sự phân biệt đối xử như vậy.

Ðiều 8 [Được toà án bảo vệ các quyền căn bản]:

Bất cứ ai cũng có quyền yêu cầu các toà án quốc gia có thẩm quyền bảo vệ một cách hữu hiệu trước những hành vi vi phạm các quyền căn bản của mình đã được hiến pháp hoặc luật pháp thừa nhận.

Ðiều 9 [Không được bắt, giam và trục xuất độc đoán]:

Không một ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay trục xuất khỏi nước một cách độc đoán.

Ðiều 10 [Quyền được hưởng sự xét xử công bằng]:

Mỗi người đều có quyền như nhau trong việc đòi hỏi một toà tòa án độc lập và vô tư mở phiên xử công khai và công bằng về quyền, trách nhiệm của họ cũng như về bất cứ sự buộc tội hình sự nào đối với họ.

Ðiều 11 [Quyền được xem là vô tội và cấm hồi tố]:

(1) Mỗi người, khi bị cáo buộc về hành vi phạm tội hình sự, có quyền đòi hỏi được xem là vô tội cho đến khi họ bị một toà án mở phiên xử công khai, trong đó họ có đủ mọi điều kiện để biện hộ, kết án theo đúng luật pháp.

(2) Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đã làm  hay không làm, nếu vào thời điểm xảy ra những điều này luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế đã không xem những điều ấy là tội hình sự. Không ai có thể bị tuyên một án phạt nặng hơn hình phạt đã được luật pháp quy định vào thời gian phạm pháp.

Ðiều 12 [Quyền riêng tư; Bảo vệ danh dự]:

Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời sống riêng, gia đình, nhà ở, hay thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hay tiếng tăm của mình. Mọi người đều có quyền được luật pháp bảo vệ trước những xâm phạm hoặc xúc phạm như vậy.

Ðiều 13 [Quyền tự do đi lại và cư trú; Quyền được rời khỏi bất cứ nước nào và trở về chính quốc gia của mình]:

(1) Tất cả mọi người có quyền tự do đi lại và cư trú trong phạm vi biên giới của mỗi quốc gia.

(2) Tất cả mọi người đều có quyền rời khỏi bất cứ nước nào, kể cả nước mình, và quyền trở về nước mình.

Ðiều 14 [Quyền tỵ nạn]:

(1) Mỗi người có quyền đi lánh nạn và được cho lánh nạn ở những quốc gia khác khi bị truy bức.

(2) Quyền này không được xét đến, nếu đương sự thật sự bị truy nã vì các hành vi ph ạm tội không mang tính chính tr ị, hay do những hành vi trái với những mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc.

Ðiều 15 [Quyền được có quốc tịch]:

(1) Tất cả mọi người đều có quyền có một quốc tịch.

(2) Không một ai có thể bị tước bỏ quốc tịch, hay bị từ chối quyền được thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.

Ðiều 16 [Quyền kết hôn và lập gia đình; Bảo vệ gia đình]:

(1) Đàn ông và đàn bà ở tuổi trưởng thành có quyền kết hôn và lập gia đình, mà không  phải chịu hạn chế vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. H ọ có quyền bình đẳng khi kết hôn, trong hôn nhân và lúc chầm dứt hôn nhân.

(2) Việc kết hôn chỉ có thể tiến hành khi có sự đồng ý hoàn toàn và tự do của hai người muốn kết hôn.

(3) Gia đình phải được xem là một đơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và cần được xã hội và nhà nước bảo vệ.

Ðiều 17 [Quyền tư hữu]:

(1) Tất cả mọi người đều có quyền sở hữu tài sản của riêng mình hay chung với những người khác.

(2) Không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán.

Ðiều 18 [Quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo]:

Tất cả mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay thế giới quan của mình cũng như quyền tự do biểu thị tôn giáo hay thế giới quan của mình bằng cách giảng dạy, thực hành, thờ phụng và tuân thủ giáo điều  cho riêng cá nhân mình hay chung với những người khác, ở nơi công cộng hay chốn riêng tư

Ðiều 19 [Quyền tự do quan điểm và tự do thông tin]:

Tất cả mọi người đều có quyền tự do có quan điểm và quyền tự do bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm tự do giữ và bày tỏ quan điểm mà không bị ai quấy rầy và tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá thông tin và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới quốc gia.

Ðiều 20 [Quyền tự do hội họp và lập hội]:

(1) Tất cả mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội một cách ôn hòa.

(2) Không một ai có thể bị bắt buộc phải gia nhập vào một hội đoàn.

Ðiều 21 [Quyền tham gia điều hành đất nước dân chủ; Quyền tiếp nhận bình đẳng chức vụ công cộng; Tự do bầu cử]:

(1) Tất cả mọi người đều có quyền tham gia vào việc điều hành đất nước của mình, một cách trực tiếp hay qua các đại biểu được tuyển chọn một cách tự do.

(2) Tất cả mọi người đều có quyền nhận làm những chức vụ công cộng trong quốc gia một cách bình đẳng.

(3) Ý muốn của người dân phải là nền tảng của quyền lực chính quyền. Ý muốn này phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử thực sự và định kỳ, theo nguyên tắc đầu phiếu phổ thông và bình đẳng, bằng phiếu kín, hay các thể thức bầu cử tự do tương đương như vậy.

Ðiều 22 [Quyền an sinh xã hội]:

Với tư cách là thành viên của xã hội, mỗi người đều có quyền được hưởng an sinh xã hội cũng như được hưởng các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa là những điều không thể thiếu được cho nhân phẩm và việc tự do phát huy nhân cách của mình; Những quyền này sẽ  được thực hiện bằng những  nỗ lực quốc gia và hợp tác quốc tế cũng như tuỳ theo cách thức tổ chức và tài nguyên của mỗi quốc gia.

Ðiều 23  [Quyền làm việc, được trả lương như nhau cho công việc giống nhau, được trả lương tương xứng; Quyền tự do thành lập nghiệp đoàn]:

(1) Tất cả mọi người có quyền có việc làm, quyền tự do chọn việc làm, quyền được hưởng các điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi, và quyền được bảo vệ chống thất nghiệp.

(2) Tất cả mọi người đều có quyền đòi hỏi được trả lương như nhau cho công việc giống nhau mà không phải chịu bất cứ sự phân biệt đối xử nào.

(3) Tất cả mọi người đi làm đều có quyền được trả thù lao một cách công bằng và tương xứng để có thể bảo đảm một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm cho bản thân và gia đình mình; Nếu cần, tiền lương này sẽ được bù đắp thêm bằng các phương tiện an sinh xã hội khác.

(4) Tất cả mọi người đều có quyền thành lập và tham gia vào các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Ðiều 24 [Quyền được nghỉ ngơi và có thời gian rảnh rỗi]:

Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng sự nghỉ ngơi và có thời gian rảnh rỗi, trong đó có việc hạn chế hợp lý số giờ làm việc cũng như có các ngày nghỉ định kỳ có trả lương.

Ðiều 25 [Quyền có mức sống khả quan; Quyền được hưởng an sinh xã hội trong tình trạng khốn cùng; Quyền của các bà mẹ và trẻ em]:

(1) Tất cả mọi người có quyền được hưởng một mức sống khả quan đủ bảo đảm về sức khỏe và sự an vui cho bản thân và gia đình,  trong đó có cả các vấn đề  liên quan  thực phẩm, quần áo, chỗ ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết. Tất cả mọi người có quyền được hưởng an sinh xã hội khi bị lâm vào tình trạng  thất nghiệp, đau ốm, tàn tật, goá bụa, tuổi già hay mất phư ơng tiện mưu sinh do những hoàn cảnh ngoài ý muốn.

(2) Các bà mẹ và trẻ em có quyền đòi hỏi được chăm sóc và trợ giúp đặc biệt. Tất cả mọi trẻ em, dù là con chính thức hay ngoại hôn, đều được xã hội bảo vệ một cách bình đẳng.

Ðiều 26 [Quyền giáo dục; Quyền cha mẹ]:

(1) Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng sự giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí, ít nhất là ở bậc tiểu học. Giáo dục cấp tiểu học có tính cưỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và giáo dục chuyên nghiệp phải được mở rộng cho mọi người và giáo dục cao cấp phải được mở rộng bình đẳng cho mọi người dựa trên tiêu chuẩn tài năng.

(2) Giáo dục phải được điều hướng làm sao để có thể  phát triển đầy đủ nhân cách, và để tăng cường sự tôn trọng các nhân quyền và các  tự do căn bản. Giáo dục phải đề cao sự thông cảm, sự bao dung, và sự thân thiện giữa mọi quốc gia, mọi nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo, và hỗ trợ cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

(3) Cha mẹ có quyền ưu tiên chọn lựa phương cách giáo dục con cái mình.

Ðiều 27 [Quyền tự do tham gia sinh hoạt văn hoá; Tác quyền]:

(1) Tất cả mọi người có quyền  được  tự do tham  gia vào sinh ho ạt văn hóa của cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và được hưởng các tiến bộ cũng như lợi ích của khoa học.

(2) Tất cả mọi người có quyền nhận được sự bảo vệ về tinh thần cũng như vật chất đối với tác quyền trên các tác phẩm khoa học, văn chương hay nghệ thuật.

Ðiều 28 [Trật tự xã hội và quốc tế]:

Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế, trong đó các quyền và các tự do được nêu trong Tuyên Ngôn này được thực hiện đầy đủ.

Ðiều 29 [Bổn phận cá nhân; Giới hạn của các quyền]:

(1) Tất cả mọi người đều có những bổn phận đối với cái cộng đồng mà chỉ trong đó họ mới có thể phát triển một cách toàn vẹn và tự do nhân cách của mình.

(2) Khi hành x ử những quyền và tự do, tất cả mọi người chỉ phải chị u những giới hạn nhất định do luật pháp đặt ra để cho những quyền và tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, cũng như để cho những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng, và sự an lạc chung trong một xã hội dân chủ được thỏa mãn.

(3) Trong bất cứ trường hợp nào, việc thực hiện những quyền và tự do này cũng không đi ngược với những mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Ðiều 30 [Cấm lạm quyền]:

Không một điều nào trong Tuyên Ngôn này có thể được diễn giải để cho phép một quốc gia, một nhóm hay một cá nhân nào được quyền có những việc làm hay hành động nhằm tiêu hủy bất cứ quyền và tự do nào được liệt kê trong Tuyên Ngôn này.

http://aotrangoi.com/tuyen-ngon-nhan-quyen-quoc-te/ 

______________________________________________________________________________________________

Wikipedia

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de ChaillotParis, Pháp. Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất 375 ngôn ngữ.[1] Tuyên bố phát sinh trực tiếp từ những kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai và là tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới, trong đó liệt kê các quyền cơ bản mà mọi cá nhân được hưởng. Nó bao gồm 30 điều đã được xây dựng trong các Thỏa ước quốc tế, thỏa ước nhân quyền khu vực, hiến pháp và luật pháp quốc gia. Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cùng hai Nghị định thư không bắt buộc III. Năm 1966, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua hai Công ước trên, qua đó hoàn thành cơ bản Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế.

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là một khuôn mẫu chung cần đạt tới của mọi quốc gia và mọi dân tộc. Tinh thần của bản Tuyên ngôn là dùng truyền đạt và giáo dục để nỗ lực thúc đẩy các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tôn trọng các quyền con người cơ bản được đưa ra trong Tuyên ngôn.

Điều khoản cuối cùng của bản Tuyên ngôn có viết “Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Bản tuyên ngôn này theo hướng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hay thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự do nào nêu trong Bản tuyên ngôn này”.

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
Universal Declaration of Human Rights
Eleanor Roosevelt cầm bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Eleanor Roosevelt cầm bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
Được viết 1948
Thông qua 10 tháng 12, 1948
Nơi lưu giữ Palais de Chaillot, Paris
Tác giả John Peters Humphrey (người Canada), René Cassin (người Pháp), P. C. Chang (người Trung Quốc), Charles Malik (người Liban), Eleanor Roosevelt (người Hoa Kỳ), và nhiều người khác
Mục đích Nhân quyền

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: