PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Sở hữu chung’

-THẢM KỊCH TÀI NGUYÊN CHUNG

Posted by phamtayson trên 27/11/2017


Đặng ngọc Quang FB

26-11-2017

https://i.ytimg.com/vi/xbg52XfE0Hs/maxresdefault.jpg

Khi thực hiện chương trình cải cách xây dựng kinh tế thị trường ở Vn, các nhà lãnh đạo quên không nói đến cái được biết là “thảm kịch tài nguyên công cộng”. Điều này đã được nhà kinh tế William Lloyd (Đại học Oxford) phát hiện và thảo luận từ năm 1833 và sau này vào 1968 được nhà môi trường Garrett Hardin dấy lên trao đổi và định danh thuật ngữ “the tragedy of the commons”.

Hình chép nét

Thảm kịch xẩy ra khi người ta xử dụng quá mức tài nguyên chung vì lợi ích riêng. Khi đó một số cá nhân được hưởng lợi ích ngắn hạn, còn cả cộng đồng thì chịu đựng thiệt hại về lâu dài.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | 1 Comment »