PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘James Peron’

-Các Lý tưởng của Chính thể Chuyên chế

Posted by phamtayson trên 03/01/2016


Học viện Công dân

James Peron 

Thành tựu về Bình đẳng Đòi hỏi Xóa bỏ Tự do

Chủ nghĩa xã hội, cùng với các phong trào khác dựa trên chủ nghĩa bình đẳng, thường được nâng lên như một lý tưởng đạo đức. Nhiều người cho rằng xu hướng tiến đến “sự bình đẳng” là điều rất đáng ca ngợi. Tuy nhiên, người ta thường thừa nhận rằng chủ nghĩa xã hội, mặc dù dựa trên một nguyên tắc đạo đức, đã thất bại vì nó đã sử dụng phương tiện phi đạo đức để đạt được cứu cánh.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »