PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Doanh nhân trẻ’

-Thời sự kinh tế: Mỏ vàng doanh nhân trẻ

Posted by phamtayson trên 06/07/2017


Ngô nhân Dụng -Nguoiviet

4-7-2017

https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/07/Ngo-Nhan-Dung-1.jpg?resize=300%2C216

Những đảng viên Cộng Sản không được học khái niệm về “ecosystem.” Chủ nghĩa Mác xít nhìn thế giới như một bộ máy, như cái đồng hồ, vì thời Karl Marx còn sống ông chỉ có thể thấy “mô hình” đó. Lối nhìn máy móc này khiến các lãnh tụ cộng sản nghĩ kinh tế thị trường theo một cách máy móc, hư đâu sửa đó. Vì vậy, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tụt hậu so với lân bang. Vì có một mỏ vàng không được khai thác, là giới kinh doanh trẻ tuổi.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »