PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘ĐCS tiêu vong’

-Công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam (Bài 1: Tổng quan)

Posted by phamtayson trên 09/06/2016


dieu_cay_vien_dan-chu_cho_vn-622.jpg

Nhà tranh đấu, Blogger Điếu Cày, ảnh minh họa chụp trước đây. – File photo

Công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam là quá trình vận động của nhân dân nhằm chuyển hóa đất nước từ chế độ độc tài toàn trị cộng sản sang chế độ dân chủ tự do, ở đó người dân được tự do, hạnh phúc, đất nước có dân chủ.

Chế độ độc tài toàn trị cộng sản sắp tiêu vong?

Công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam có hai giai đoạn, giai đoạn đấu tranh dân chủ, nhằm xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị cộng sản và giai đoạn xây dựng thể chế dân chủ cho Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang ở cuối giai đoạn thứ nhất, chế độ độc tài toàn trị cộng sản sắp tiêu vong.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »