Tương truyền rằng, Đường Cao Tổ Lý Thế Dân vì để đoán vận mệnh của Đường triều nên đã mời hai vị đại thần là Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đến suy tính. Không ngờ, Lý Thuần Phong suy tính vận mệnh của Trung Quốc đến… 2000 năm sau. Mãi khi Viên Thiên Cang đẩy lưng của Lý Thuần Phong và nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ, hay là đi về nghỉ ngơi đi”, Lý Thuần Phong mới dừng lại. Cho nên cuốn sách này được đặt tên là “Thôi Bối Đồ” nghĩa là hình vẽ đẩy lưng.
Đọc tiếp »